اخبار

آیا کابین های زرد شهر نیویورک در شرف شبیه شدن به Uber هستند؟

این شهر به دنبال شروع یک برنامه آزمایشی جدید است که به مسافرانی که از طریق برنامه ها درخواست تاکسی می کنند اجازه می دهد کرایه قبل از سفر خود را دریافت کنند.