شخص / قبض-اورلی

The Son also Kneels: Hanging with Oliver Stone’s Kid Sean، Newly Minted Muslim

اولیور استون پس از یک سفر 16 ساعته از اندونزی در LAX مشغول اعزام بود که تلفن خود را روشن کرد و متوجه شد تلفن همراه با متن دفتر خود منفجر می شود. ظاهراً رسانه ها - آنچه وی پاپاراتزی نامید - با هم در ارتباط بوده اند. آنها می خواستند از او در مورد پسرش شان بپرسند.