شخص / کریس-کریستی

شرم آور چربی ننگین و احمقانه کریس کریستی

فرماندار ، که در مورد مبارزات خود با وزن خود باز است ، مورد تحقیرهای ظالمانه و نابالغ قرار می گیرد