شخص / جری-ساینفلد

Seinfeld یک پارکینگ می سازد

ده سال پیش یک قسمت Seinfeld وجود داشت که در آن جورج کاستانزا در یک محاصره پارکینگ شبانه بیش از یک فضای ناخوشایند حبس شده بود ، و باعث شد مقایسه ای از رویکرد 'کشیدن در مقابل حمایت از پارکینگ' انجام شود.