شخص / جان مک کین

روس ها علیه آمریکا خشمگین می شوند

تحریم های پایدار ، خشم به نفرت تبدیل می شود: نام های نژادپرستانه اوباما و پوتین نمی توانند کوکا کولا را تحمل کنند