شخص / ملودی-هومر

Stewardess ID’d Hijackers Early، رونوشت ها نشان می دهد

با شنیدن صدای ضبط شده یک مهماندار شجاع پرواز وقتی او با آرامش روایت مسیر محکوم به پرواز شماره 11 هواپیمایی آمریكا را بازگرداند ، همه چیز را برگرداند. وحشت منجمد آن صبح سپتامبر دو سال و نیم پیش. سوالات بی پاسخ