شخص / مایکل جکسون

دکتر اوز واقعی

مشهورترین پزشک جهان مورد انتقاد قرار می گیرد ، اما قلب جراح قلب همچنان قوی است