شخص / راشل-راسل

یادگیری آنورکسیا را دوست دارم؟ وب سایت های 'Pro-Ana' شکوفا می شوند

گذشته از تظاهرات جسمی آشکار ، بی اشتهایی عصبی اختلال در خوردن یک بیماری خصوصی و مخفی است. دختران به تنهایی رنج می برند و می جنگند تا بدن خود را با وسواس در مورد آنچه در آن قرار می دهند کنترل کنند.