ورزش ها

بازی خیلی زیباست؟ استفان کاری و ورزشکار سیاه پوست سبک پوست

از نظر آمریکایی های سفیدپوست ، این ایده که رنگ و سختی پوست دست به دست هم می دهند ، عجیب به نظر می رسد. اما در جامعه سیاه پوستان ، این یک معامله بزرگ است.