برچسب / سیب

اولین رایانه شخصی IBM امروز 34 سال پیش منتشر شد

اگرچه سخت افزار آن از نظر استانداردهای مدرن باستانی بود ، اما اهمیت آن در تاریخچه رایانه های شخصی سالگرد را قابل توجه می کند.