برچسب / The-Bombshell-2

قربانی دیگر کلیولند: چگونه آریل کاسترو موفق به کتک زدن همسرش شد

هفته گذشته ، در سواحل چرب و آلوده دریاچه اری ، درهای یک خانه آهسته برای آشکار کردن خانه ای از وحشت باز شد. آریل کاسترو ، یک موسیقیدان و کارمند حلقه ، سه دختر را ربوده بود و آنها را به بردگان جنسی تبدیل کرده بود که به لطف قفل ، زنجیر و ضرب و شتم ، تحت کنترل کامل وی برای ...