برچسب / بوریس-نمتسوف

زندگی عاشقانه پیچیده Slain Russian ممکن است کلید اصلی پرونده باشد

زندگی عاشقانه پیچیده بوریس نمتسوف در حالی آشکار می شود که مدل آنا دوریتسکایا به پلیس کمک می کند تا پازل را با هم ترکیب کند.