برچسب / پرچم کنفدراسیون

وقت آن است که پرچم متفقین را بسوزانیم

اقدام تروریستی ذهن آور دیلن روف به زمان مبارزه با آتش با آتش واقعی اشاره دارد.