برچسب / اقدام-گونه-در معرض خطر

چرا افراد خشمگین از Cecil the Lion’s Killing باید آن را قطع کنند

با تکرار شکایات مبنی بر اینکه 'مردم بیش از XYZ به سیسیل اهمیت می دهند' ، باعث می شوید که همه عزاداران کمتر از هدف شما استقبال کنند.