برچسب / Isis

مشکل واقعی با برنامه 'مشاغل برای جهادی ها' Harf

ما دیگر توانایی پرداخت هزینه رهبرانی را نداریم که حاضر نیستند چشم دروغگوی خود را درباره انگیزه ها و ارزش های اسلام گرایان تندرو باور کنند.