برچسب / یهودی

Grindr برای یهودیان همانطور که توسط هدفمند جمعیتی آن بررسی شده است

گناهی که یک مادر یهودی به فرزندان خود تحمیل می کند می تواند شکم شما را بدتر از روزه گرفتن روی یوم کیپور گره بزند. و هیچ چیز آن نارضایتی مادرانه را مانند نهاد ازدواج ، به ویژه میل مشترک آنها برای یهودی در ازدواج یهودیان - مقدس ترین مقدسات - به وجود نمی آورد.