برچسب / Lenox-Hill

بررسی Lenox Hill: Federal Agents Pro Doc Network برای تقلب

گزارش اضافی توسط سوزان اورنشتاین و جسی دراکر ارائه شده است. برای چندین دهه ، بیمارستان لنوکس هیل به همان اندازه بیماران فوق شرقی ساید که در آن از خانواده های بانکی در منهتن مراقبت می کرد ، با نام هایی مانند Uris ، Hess و Wurtzburger و به عنوان ژنتیل که خیابان 77th East مانع از آن می شود ، به آرامی ثروتمند به نظر می رسد.