برچسب / خاورمیانه

سفر شان پن به اسرائیل یک پیروزی برای دولت یهود

افراد مشهور بیشتری به شجاعت نیاز دارند تا در برابر یهودی ستیزی و قلدری وحشتناک BDS بایستند.