برچسب / نیویورک-بار

پنجاه سال پیش از این دقیقه: چگونه داستان ترور شکست

جمعه ای گرم در نیویورک بود که شهر لحظه ای پس از تیراندازی از مرگ JFK مطلع شد. چگونه اخبار در عصر اخبار قبل از توئیتر سفر می کردند.