برچسب / Nfl

آیا فوتبال بدون ضربه مغزی هنوز فوتبالی است؟

در اوایل پاییز ، دو تیم از بازیکنان سایز کوچک در هوای شفاف در یک زمین فوتبال گرز در Southbridge ، ماسا به هم زدند. پسران یک تیم بسیار بزرگتر از تیم های دیگر بودند و در طی شش بازی ، سه پسر کوچک با مجروحیت از ناحیه سر ، یکی در حالی که چشمانش به عقب برمی گردند ...