برچسب / فیلادلفیا

New Age Stripper Linda Pendergraft ، ملکه Blabby از دسترسی عمومی تلویزیون

اگر مشهور نباشید هیچ کس نیستید و لیندا پندر گرافت هیچکس نیست. مردم او را در خیابان متوقف می کنند. غریبه ها تماس می گیرند. حتی گاهی اوقات او احساس می کند که این چیز خاصی برای رهبران بزرگ و دیوانه ها شناخته شده است: کشیدن سرنوشت. یک بار خانم پندر گرافت در نیوجرسی یک استریپی بود.