برچسب / نژادپرستی -2

در اوکراین مدرن ، رنگین پوستان نیازی به درخواست ندارند

حمله به بازدیدکنندگان پوست تیره و استخرهای فقط آریایی نشان می دهد که اوکراین بعد از میدان هنوز بلوغ زیادی دارد