برچسب / روابط

عشق کافی نیست

در فرهنگ خود ، بسیاری از ما عشق را ایده آل می کنیم. و چون عشق را ایده آل می کنیم ، آن را بیش از حد ارزیابی می کنیم. در نتیجه ، روابط ما بهایی می پردازد.