برچسب / Tech-And-The-City

انتقام نردها! Webbys منهتن را می گیرند

از نظر من ، Webbys 43 درصد خوب است ، 57 درصد حمایت مالی شرکت ها است. ایرا گلس از فرش قرمز موقت خارج از سالن Ballroom همرستین به Transom گفت: اما من ممکن است درصد درصدی داشته باشم.