برچسب / Tumblr

نوجوانان به ترولینگ اذعان می کنند Tumblr: JK ، چیزی به عنوان Transethnic Autistic Pangender Asexual Demiromantic Otherkin وجود ندارد

اواخر شب گذشته ، سه نفر از نویسندگان Prince-Koyangi Tumblr تصمیم گرفتند گربه را از کیسه خارج کنند. یا بهتر بگوییم 'گربه اسیستیک غیرجنسی دمیرمانتیک ترانس آسیایی' ، همانطور که نویسنده 16 ساله داستان 'وبلاگ' / ژوئن 'خود را توصیف می کند.