نیویورک-سیاست

3 مرکز تجارت جهانی ، پنجمین ساختمان بلند نیویورک ، اولین بار پس از تأخیر

مرکز تجارت جهانی سه ، آخرین آسمان خراش افتتاح شده در محل برج های دوقلو ، رسماً به عنوان پنجمین ساختمان بلند شهر نیویورک افتتاح شد.