شخص / جان-اف کندی

JFK’s Camelot واقعی بود

چه چیزی جادوی محبوبیت کندی در حالی که دفتر بود ، تا به امروز ادامه دارد؟