روز / گیگولو

آنرا به صورت خوابیده بپردازید: در 50 دوره سایه ، خدمات اسکورت مرد در حال افزایش است

من قصد ندارم با دارن بخوابم من قصد ندارم با او بخوابم من نیستم. من در حالت حرفه ای هستم ، علیرغم این واقعیت که برای همه اهداف در یک قرار ملاقات با اسکورت پرداخت شده هستم.