برچسب / ناشرهای هارپرکلین

کولترگیست

آن كولتر ، نویسنده كتاب شماره 1 پرفروش داستانهای غیرمتعارف در آمریكا - تهمت: دروغهای لیبرال درباره حق آمریكا ، كتاب كوچكی كه با صفرای حیرت انگیز روبرو می شد - 20 دقیقه تا ناهار در مایكل ، رستوران رسانه ای با نور آفتاب در آنجا تأخیر داشت. خیابان 55 غربی.