روز / ایران

داعش چگونه سنی ها و شیعیان را با هم متحد می کند

متحد داعش و فساد ، سنی های جوان و شیعیان جوان بیرون می آیند تا علنا ​​بگویند 'کافی است'.