برچسب / شرکت-نیویورک-تایمز

Keats and the Supermodels: حقیقت در مورد زیبایی

آیا حقیقت زیبایی است؟ آیا زیبایی حقیقت دارد؟ گاهی اوقات مفید است که یادآوری کنیم آنچه برای خرد ابدی می گذرد ممکن است پایه و اساس تزلزل ناپذیری نداشته باشد که صرف تکرار آن را به آن ارزانی داشته است. معادله حقیقت و زیبایی را که در 'Ode on a Grecian Urn' از جان کیتس ظاهر می شود ، در نظر بگیرید .