شخص / چارلز-نلسون-ریلی

Muse Ageless of the Match Game، Charles Nelson Reilly Revivies

چارلز نلسون ریلی. بازی تطبیقی ​​، درست است؟ این چیزی است که اکثر مردم با شنیدن نام او فکر می کنند. یا شاید میادین هالیوود یا حقیقت را بگویم. یا 97 حضور او در نمایش امشب جانی کارسون - دوم فقط به باب هوپ و اورسون بین. آقای.