برچسب / Amtrak

من از آمتراک 188 جان سالم به در بردم

من یک چیز وسواسی در مورد بلایا دارم.