برچسب / فرزندان خردمند

شکستن Code of New York’s Gangs

یکی از رمز و رازهای باندهای نیویورک مربوط به بازیگر خرگوشهای مرده است - باند ایرلندی افسانه ای ، ظاهراً پرخاشگرانه 1850 که نقش اصلی را در حماسه 70 میلیون دلاری مارتین اسکورسیزی و کتاب هربرت آسبری که در سال 1927 ساخته شده است ، بازی می کند.