برچسب / مرکز تجارت جهانی

Silverstein Recovers: Dark Horse ممکن است برنده مرکز تجارت جهانی شود

کمی قبل از ساعت 10 شب در تاریخ 25 ژانویه ، لری سیلوراستاین ، توسعه دهنده 69 ساله و موی سرخ ، در حال عبور از خیابان 57 شرقی در نزدیکی خیابان مدیسون بود که توسط یک سدان فورد 1997 ناپدید شد. لگن او شکسته و به مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک منتقل شد. همانطور که آقای